Lagrevision

Alla företag och organisationer berörs av ett flertal lagar och förordningar och har en skyldighet att känna till och efterleva dessa oavsett om de har ett certifierat miljöledningssystem eller inte. Det åligger företaget att säkerställa att gällande lagstiftning uppfylls och efterlevs så att brister och olika risker minimeras.

I ISO 14001 och i ISO 45001 är det ett uttryckligt krav att återkommande utvärdera efterlevnaden av lagstiftningen. För att ni ska kunna utvärdera och bevisa att ni följer den lagstiftning som just ni berörs utav inom miljö- och arbetsmiljöområdet är det viktigt att förstå hur dessa påverkar er verksamhet. Notisum är ett verktyg som underlättar detta arbete för er genom att tillhandahålla sammanfattningar och lagefterlevnadsfrågor.

Att identifiera lagkraven är det första steget där ni i Notisum kan utgå från såväl standardlistor med sammanfattningar som en AI-funktion för att hitta nya lagkrav. Efter lagidentifieringen ställer ISO-standarderna krav på er som verksamhet att dessa ska bevakas löpande och regelbundet utvärderas genom en lagrevision. För detta använder ni Notisums lagefterlevnadsverktyg som underlättar er lagrevision. Färdiga frågor finns och ni kan svara på efterlevnadskontrollen centralt eller skicka ut den till berörda chefer.

En lagrevision kan genomföras av er internt eller med hjälp av externa konsulter, hör gärna med oss så hittar vi den bästa lösningen för just er.