Miljöledningssystem

Prova gratis här!

Om miljöledningssystem

Miljöledningssystem är ett verktyg för företag och organisationer att organisera och integrera miljöarbetet genom att dokumentera olika arbetsprocesser och miljömål. Det kan ses som ett företags bevis för det kontinuerliga arbetet som utförs för att minimera den miljöpåverkan som verksamheten har på sin omgivning. Vidare kan det ge ett helhetsperspektiv som gör det lättare att identifiera de aspekter i verksamheten som har störst miljöpåverkan och därmed ge möjlighet att lättare fokusera på att förbättra just dessa områden. Hur ett miljöledningssystem ser ut, skiljer sig däremot beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs och om det finns något specifikt krav på att ett visst miljöledningssystem ska implementeras.

De vanligaste miljöledningssystemen är i enlighet med ISO 14001 och Emas, där Emas är en EU-förordning som ställer nästan samma krav på ett ledningssystem som ISO 14001. För att bli Emas-registrerat måste ett företag eller organisation ha en miljöredovisning som har granskats av en oberoende revisor. Gemensamt för dessa två system är att de är frivilliga för företag och organisationer att implementera. Det är även möjligt att skapa ett miljöledningssystem utefter helt egna kriterier, vilket en del företag och organisationer gör.

I Sverige är det dock förpliktigade för statliga myndigheter att implementera ett miljöledningssystem. Detta regleras i Förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. Ett sådant miljöledningssystem innebär bland annat krav på miljöutredningar, miljöpolicy, miljömål, miljörevisioner och rapporter. Varje år ska myndigheterna redovisa sitt miljöledningsarbete till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket sammanfattar sedan varje år myndigheternas årliga redovisningar.

Huvudsyftet med att införa ett miljöledningssystem bör därmed vara att minska den miljöpåverkan företaget har på omgivning. Ett miljöledningssystem bör därför innehålla information om hur verksamheten kan åtgärda negativa miljöaspekter och hur arbetet ska förbättras. Den bör belysa de allra viktigaste områden som verksamheten påverkar miljön och även berätta hur företaget eller organisationen följer gällande miljölagstiftning.