Miljöledningssystem

Prova gratis här!

Om miljöledningssystem

Miljöledningssystem är ett verktyg för företag och organisationer att organisera och integrera miljöarbetet genom att dokumentera arbetsprocesser och miljömål. Det kan ses som ett företags bevis för det kontinuerliga arbetet som utförs för att minimera den miljöpåverkan som verksamheten har på sin omgivning. Vidare kan det ge ett helhetsperspektiv som gör det lättare att identifiera de aspekter i verksamheten som har störst miljöpåverkan och därmed ge möjlighet att lättare fokusera på att förbättra just dessa områden. Hur ett sådant system ser ut, skiljer sig däremot beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs och om det finns något specifikt krav på att ett visst ledningssystem ska implementeras. Det som genomsyrar alla system är att de ska bidra till en konstant förbättringsprocess som kan ses som en livscykel i en verksamhets miljöarbete. Livscykeln består av först planering utav miljöarbetet, därefter genomförande av miljöarbetet, sedan utvärdering och granskning av det som genomförts och till sist förbättring av miljöarbetet. Livscykeln startas sedan om igen med ny planering, genomförande, kontroll och förbättring.

I Sverige är det förpliktigade för statliga myndigheter att implementera ett miljöledningssystem. Detta regleras i Förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. Ett sådant ledningssystem innebär bland annat krav på miljöutredningar, miljöpolicy, miljömål, miljörevisioner och rapporter. Varje år ska myndigheterna redovisa sitt miljöledningsarbete till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket sammanfattar sedan varje år myndigheternas årliga redovisningar.

De vanligaste miljöledningssystemen är i enlighet med ISO 14001 och Emas, där Emas är en EU-förordning som ställer nästan samma krav på ett ledningssystem som ISO 14001. För att bli Emas-registrerat måste ett företag eller organisation ha en miljöredovisning som har granskats av en oberoende revisor. Gemensamt för dessa två system är att de är frivilliga för företag och organisationer att implementera.

Svensk Miljöbas, är en annan standard, som bygger på en del utav de krav som ISO 14001 och Emas har, men med lägre krav på dokumentstyrning, avvikelsehantering och rutiner och med mer fokus på framsteg inom förbättringsarbetet och vidareutbildning inom miljöfrågor för medarbetarna i verksamheten. Denna standard brukar passa bättre för mindre företag. Det är även möjligt att skapa ett ledningssystem utefter helt egna kriterier, vilket en del företag och organisationer gör.

Huvudsyftet med att införa ett miljöledningssystem bör därmed vara att företaget vill minska den miljöpåverkan verksamheten har på sin omgivning. Ett sådant ledningssystem bör därmed innehålla information om hur verksamheten kan åtgärda negativa miljöaspekter och hur arbetet ska förbättras. Den bör vidare belysa de allra viktigaste områden som verksamheten påverkar miljön och även berätta hur företaget eller organisationen följer gällande miljölagstiftning. Det kan även vara konkurrensmässigt bra att framstå som ett företag som engagerar sig i miljöfrågor och profilera sig som ett företag som driver en hållbar verksamhet. En utmaning i detta är många gånger att hitta en väg som är både hållbar och samtidigt kostnadseffektiv för verksamheten.