Om miljöbalken

Miljöbalken som började gälla 1999 är en stor miljölag som smälter samman regler från sexton tidigare miljölagar. Den består av sju avdelningar som innehåller 33 kapitel och ungefär 500 paragrafer. Notisum innehåller kommentarer för samtliga kapitel och för samtliga paragrafer i kapitel 1, 2 och 15. Det finns flera lagar som är kopplade till miljöbalken, t.ex. skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen. Kopplingen innebär att lagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken som ska tillämpas vid prövningar och bedömningar enligt lagen. Det innebär t.ex. att det inte alltid räcker att ha bygglov enligt plan- och bygglagen. Utöver bygglovet kan miljöbalken kräva tillstånd, dispens eller att verksamheten anmäls innan den får startas.

Miljöbalkens regelsystem omfattar sammanlagt tusentals bestämmelser. Utöver de bindande regler som är kopplade till lagstiftningen kan myndigheter utfärda allmänna råd. De innehåller generella rekommendationer om tillämpning av lagar och regler.

Miljöbalken gäller alla medborgare och företag som med sin verksamhet kan skapa olägenhet för andra människors hälsa eller för miljön, skada natur- eller kulturmiljön eller utarma den biologiska mångfalden. Reglerna gäller i stort som i smått och innefattar alla former av störningar eller förändringar av naturen. De gäller också i boendemiljön och på alla övriga platser dit allmänheten har tillträde. Miljöbalken gäller alltså allt från enskilda avlopp, frisörsalonger, komposter, sjuka hus och värmepumpar till stora industrier.

Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att miljöbalkens regler inte överträds och att miljöbalkens syfte uppnås. Detta ansvar uppfylls till stor del av verksamhetsutövarens egenkontroll. Kravet på egenkontroll gäller så snart det finns risk för att verksamheten kan medföra olägenhet för människors hälsa och miljön. För verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken finns ett utökat krav på egenkontroll enligt Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen kan skilja sig markant mellan olika verksamheter och ska anpassas efter hur stor miljöpåverkan verksamheten har.