Arbetsmiljöverkets författningssamling - AFS

Testa gratis här!

Om Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) är en samling föreskrifter som Arbetsmiljöverket givit ut. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att utge dessa föreskrifter utifrån Arbetsmiljölagen som riksdagen beslutat om. Arbetsmiljölagen är själva grunden för vad som gäller för arbetsmiljö och föreskrifterna som Arbetsmiljöverket ger ut är tolkningar och förtydligande av Arbetsmiljölagen. En del föreskrifter är tvingande och ibland straffsanktionerande, vilket innebär att arbetsgivaren är rättsligt ansvarig om ett brott mot dessa skulle ske och kan riskera både böter och fängelse. Andra föreskrifter har en sanktionsavgift, vilket betyder att det kan innebära en administrativ avgift om brott mot en av dessa bestämmelser sker. Resterande föreskrifter är allmänna råd som kan ses som anvisningar för hur föreskrifterna ska tolkas och hur företag och organisationer ska arbeta för att nå de krav som ställs på en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har även möjlighet att förelägga en arbetsgivare att företa en viss åtgärd eller förbjuda vissa arbetsuppgifter.

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att hålla alla de föreskrifter som är viktiga för verksamheten tillgängliga för arbetstagarna och se till att föreskrifterna efterföljs.

En av de allra viktigaste och mest framhävda föreskrifterna, är den om systematiskt arbetsmiljöarbete, också kallat för SAM. SAM informerar företag och organisationer om hur de ska arbeta för att organisera sitt arbetsmiljöarbete. En viktig aspekt i arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete, är att alla delar i verksamheten ska inkluderas i arbetet för att uppnå en god arbetsmiljö. Detta innebär både de organisatoriska strukturerna och den fysiska arbetsplatsen för arbetstagarna med hänsyn till bland annat arbetsredskap och arbetsutrustning. Det innebär även ett ansvar för arbetsgivaren att den sociala miljön i verksamheten är bra för arbetstagarna.

Arbetsmiljöföreskrifterna är ganska allmänna i sin förtolkning men de ska ses som en vägledning och som praktiska råd till företag och organisationer om hur de ska arbeta med arbetsmiljön på en arbetsplats.