Arbetsmiljöverkets författningssamling - AFS

Testa gratis här!

Om AFS Arbetsmiljö - Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter fyller ramlagen, Arbetsmiljölagen, med detaljerade och informativa regleringar. Innehållet består både av tvingade paragrafer så väl som allmänna råd som är till för att ge rekommendation och vägledning till alla verksamheter. 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett åttiotal föreskrifter. Alla föreskrifter är försedda med ett årtal och ett nummer, exempelvis AFS 2006:4. Föreskrifterna kan vara skrivna för en viss bransch eller ett specifikt område. Det kan exempelvis gälla hantering av ett visst ämne eller hur maskiner och annan utrustning ska vara utformade. Föreskrifterna presenteras av Arbetsmiljöverket i sin författningssamling. 

Vad innebär Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)?

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av en mängd antal föreskrifter med innehållande regler och allmänna råd som förtydligar arbetsmiljölagen. Föreskrifterna har givits ut av Arbetsmiljöverket. Där Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att utge dessa föreskrifter utifrån Arbetsmiljölagen, något som riksdagen beslutat om. 

Vilka vänder sig AFS till? 

Föreskrifterna innehåller regler för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta. Framförallt så riktar sig föreskrifterna till arbetsgivare, importörer, installatörer och byggarbetsmiljösamordnare som eventuellt låter minderåriga utföra ett arbete.  

Vad är syftet med AFS arbetsmiljö?

Syftet med Arbetsmiljöverkets författarsamling är att stödja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Föreskrifterna i afs arbetsmiljö gäller i samtliga verksamheter där arbetstagare utför ett arbete åt arbetsgivarens räkning.  

AFS arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen är själva mallen och grunden för vad som gäller för arbetsmiljö och föreskrifterna som Arbetsmiljöverket ger ut är tolkningar och förtydligande av Arbetsmiljölagen. En del av föreskrifterna är tvingande och ibland straffsanktionerade, vilket innebär att arbetsgivaren är rättsligt ansvarig om ett brott mot dessa skulle ske och kan riskera både böter och fängelse.  

Andra föreskrifter har en sanktionsavgift, vilket betyder att det kan innebära en administrativ avgift om brott mot en av dessa bestämmelser sker. Resterande föreskrifter är allmänna råd som kan ses som anvisningar för hur föreskrifterna ska tolkas och hur företag samt organisationer ska arbeta för att nå de krav som ställs på en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har också möjlighet att förelägga en arbetsgivare att företa en viss åtgärd eller förbjuda vissa arbetsuppgifter. 

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att hålla alla de föreskrifter som är viktiga för verksamheten tillgängliga för arbetstagarna och se till att föreskrifterna efterföljs. 

Vad säger lagen om arbetsmiljö?

I arbetsmiljölagen (AML) finns det regler och skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, exempelvis regler om skyddsombudens verksamhet. 

Vilken AFS gäller?

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Vilket i regel innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

Vad är en föreskrift?

Det räcker inte alltid med den styrning som finns i lagar och förordningar utan det kan behövas ännu mer detaljerade regler. I de fall författas föreskrifter. Föreskrifterna skrivs av myndigheter. För att en myndighet ska få skriva föreskrifter måste det finnas ett bemyndigande i förordningen. 

Den viktigaste föreskriften

Den här föreskriften, framtagen av Arbetsmiljöverket, gäller i princip alla arbetsgivare och blir därmed en förteckning över den viktigaste regeln. En av de allra viktigaste och mest framhävda föreskrifterna, är den om systematiskt arbetsmiljöarbete, också kallat för SAM. 

När du som arbetsgivare ska arbeta mer med arbetsmiljön inom verksamheten, behöver du genomföra detta arbete systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av några värdefulla aktiviteter samt förutsättningarna för dessa aktiviteter. 

Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete?

SAM är en förkortning för systematiskt arbetsmiljöarbete och informerar företag och organisationer om hur de ska arbeta för att organisera sitt arbetsmiljöarbete. En viktig aspekt i arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete, är att alla delar i verksamheten ska inkluderas i arbetet för att uppnå en god arbetsmiljö. Detta innebär både de organisatoriska strukturerna och den fysiska arbetsplatsen för arbetstagare med hänsyn till bland annat arbetsredskap och arbetsutrustning. Det innebär även ett ansvar för arbetsgivaren att den sociala miljön i verksamheten är bra för arbetstagarna.

Systematiskt miljöarbete brukar vanligtvis beskrivas med hjälp av en cirkel, där alla delar hänger ihop och varje del är behövd. De viktigaste och mest centrala aktiviteterna är en symbol som tyder på att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. De centrala aktiviteterna för ett systematiskt miljöarbete är:

  • undersökning av verksamheten
  • bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen
  • åtgärder för att minska riskerna 
  • kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö

Samtliga arbetsmiljöföreskrifter är ganska allmänna i sin beskrivning men de ska ses som en vägledning och som praktiska råd till företag och organisationer om hur de ska arbeta med arbetsmiljön på en arbetsplats.