Internrevision

Testa gratis här!

Internrevision

Internrevision är när ett företag eller organisation utför en revision internt med hjälp utav medarbetare inom verksamheten. Medarbetare besitter en kunskap om företaget eller organisationen som externa revisorer inte kan veta och kan därmed belysa processer och avvikelser som är dolda för utomstående. Nackdelen med att använda sig utav medarbetare inom verksamheten för att utföra en revision är dock problematiken med objektivitet. För att undvika detta rekommenderas att medarbetare från olika nivåer och avdelningar involveras i internrevisionen. Det är lättare att påpeka avvikelser på andra områden än på sitt eget. En del företag och organisationer tar även in hjälp utav externa specialister som bistår i utförandet utav internrevisionen för att säkerställa att allt går rätt till och för att öka objektiviteten.

En internrevision ger en bild utav hur verksamheten ser ut vid en viss specifik tidpunkt och det är viktigt att komma ihåg att en sådan granskning inte visar hela sanningen. Syftet ska vara att internrevisionen ger ledningen möjlighet att hitta vägar till förbättring och effektivisering av arbetet. Det är ledningens verktyg för att kontrollera att verksamheten drivs såsom ledningen har beslutat i mål, ledningssystem, styrdokument med mera.

En del förvaltningsmyndigheter har krav på sig att utföra internrevision enligt Internrevisionsförordningen. Företag och organisationer som är certifierade enligt ISO behöver också göra internrevisioner. ISO 19011 är en standard för revisioner av alla ledningssystem som kan ses som en vägledning för ISO-certifierade företag och organisationer. Internrevision för ISO-certifierade företag har som primära uppgift att kontrollera att hitta avvikelser i ledningssystemet och främja möjligheten till förbättringar. För övriga företag och organisationer är det frivilligt med internrevision men det kan ändå vara bra att genomföra för att ta pulsen på hur verksamheten mår.

Det är vanligare att stora företag använder sig utav internrevision då de tenderar att fokusera mera på styrning och riskhantering än vad små företag gör.