Arbetsmiljölagen

Testa gratis här!

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen innehåller övergripande regler om hur arbetsmiljöarbetet ska utföras och hur ansvaret ska vara fördelat. Här finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, t.ex. regler om skyddsombudens verksamhet, unga arbetstagare etc.

Lagen är indelad i 9 kapitel som behandlar Lagens ändamål och tillämpningsområde, Arbetsmiljöns beskaffenhet, Allmänna skyldigheter, Bemyndiganden, Minderåriga, Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m., Tillsyn, Påföljder, Överklagande.

Arbetsgivaren är alltid den som ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö och hållas som ytterst ansvarig. Arbetsgivaren ska också driva rehabiliteringsarbete och frågor om friskvård.

Arbetstagaren ska samarbeta med arbetsgivaren för en god arbetsmiljö och vara uppmärksam på risker och tillbud i arbetet och rapportera dessa.

Skyddsutrustning som omfattas av EU förordning om personlig skyddsutrustning undantas från arbetsmiljölagens tillämpningsområde då EU-förordningen gäller direkt i Sverige. Arbetstagaren ska också följa givna föreskrifter och använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

På ett arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud.

En arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta den myndighet som regeringen bestämmer om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande.

En arbetsgivare ska också utan dröjsmål underrätta samma myndighet om skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

Arbetsmiljöarbetet ska göras systematiskt och välplanerat. Om ett problem inte är så akut att det genast måste åtgärdas ska det föras in i en handlingsplan. Där ska det finnas uppgifter om vem som är ansvarig för åtgärden, när den ska utföras, hur lång tid arbetet beräknas ta m.m.

Från och med 1 juli 2014 blir det med få undantag sanktionsavgifter istället för straff för den som bryter mot arbetsmiljölagen. Sanktionsavgifterna är i de flesta fall betydligt högre än de böter som förr dömdes ut.