ISO-certifiering

Testa gratis här!

Om ISO-certifiering

Vad är en ISO-certifiering?

En ISO-certifiering har som syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. För att ens verksamhet ska bli ISO-certifierad krävs det att verksamheten uppfyller de krav som finns för den aktuella ISO-standarden. ISO certifiering innebär efterlevnad av ett regelverk som kallas en standard inom ett specifikt område som är utarbetat av ISO (International Organization for Standardization). ISO är ett internationellt standardiseringsorgan som började sin verksamhet i 1947 och som idag används av företag och organisationer i stort sett i alla länder i världen.Ordet certifiering står för godkänd revision och för att bli certifierad behövs det genomgå en certifieringsrevision och att bli godkänd. 

Därefter tilldelas ett certifikat som bevis på att kraven för ISO-standarden är uppfyllda. En uppföljande ISO revision kommer därefter att genomgås varje år för att kontrollera att kraven upprätthålls.   

De vanligaste ISO-certifieringarna:

 • ISO 9001 för kvalitetsledningen
 • ISO 45001 (OHSAS 18 001) för arbetsmiljöledning
 • ISO 27001 för informationssäkerhet
 • ISO 14001 för miljöledning

För att få ut så mycket av en certifiering som möjligt är det viktigt att arbeta vidare med ett pågående förändringsarbete inom det det område för standarden som är aktuellt.

Att bli certifierad inom en standard är ett företags bevis på att de efterlever de krav som ställs i en standard. Det finns en del krav som genomsyrar alla standarder, såsom kravet på att arbetet i verksamheten ska systematiseras genom organisering och planering utav dess aktiviteter och att det löpande ska göras utvärderingar på hur det går med efterlevnaden och hur arbetet förbättras.

Fördelar med att använda ISO-certifiering: 

 • Starkare varumärkeskännedom
 • Ökad kundnöjdhet
 • Ökad konkurrenskraft
 • Lägre personalomsättning
 • Tydligare struktur i organisationen
 • Bättre kommunikation, såväl externt som internt
 • Effektiviserat arbetssätt
 • Underlättar arbetet mot de globala mål som finns

Vad kostar det att genomföra en ISO-certifiering av sin verksamhet?

Det finns ingen fast kostnad för en hel ISO-certifiering. Utan det är en kostnad som varierar helt beroende på verksamhet, omsättning, antal anställda samt hur behovet av en handledare ser ut. 

Vad innebär en certifiering och varför är det en så viktig del för en organisation?

Med en certifiering identifieras processerna inom din verksamhet, myndighet eller organisation. Utifrån det uppmärksammas dessutom vilka delar av din verksamhet som kan och behöver förbättras. Genom en certifiering säkerställer du att verksamhetens förbättringsarbete sker kontinuerligt och systematiskt. Vid en certifiering identifieras också vilka risker som finns inom verksamheten.  

Vad krävs det för att bli ISO-certifierad?

För att bli certifierad av ISO krävs det att verksamheten eller organisationen implementerar ett kvalitetsledningssystem. Gör därefter en kontroll och gå igenom så att ni uppfyller alla kriterier som finns uppställda i standarden. Många organisationer och verksamheter förstår  vikten av att vara certifierade. 

Hur kan vi inom vår organisation förbereda oss för en ISO-certifiering?

När ni inom er verksamhet väl tagit ett beslut för vilken certifiering ni vill genomföra finns det några steg ni kan gå igenom för att förbereda er inför er certifiering. Nedan är några enkla tips:  

 • Se till att inleda processen med rätt och positiv inställning
 • Ha en grundlig förståelse av standarden som ni avser att följa
 • Utgå ifrån och använd standarden som en guide för att bygga ert ledningssystem
 • Använd standarden som en utveckling till förbättring. 
 • Ha förståelse för de risker och processer som påverkar organisationens förmåga att förverkliga affärsstrategin. 

Gör en grundlig research och välj organisationens certifieringsorgan med omsorg. Valet av certifieringsorgan har en direkt påverkan för vilket resultat ni kan skapa med er ISO-certifiering. 

Målet med en ISO-certifiering är att organisationen kontinuerligt ska driva ett förbättringsarbete och säkerställa att alla de lagar och krav följs. Organisationer och verksamheter är själva ansvariga för att känna till vilka lagar som berör och hålla sig uppdaterade när det kommer ändringar i lagstiftningen. 

Verksamheten ska också se till att de efterlever andra krav från exempelvis samarbetspartners och deras egna styrdokument. För att ha möjlighet att kontrollera dessa krav ska ISO-certifierade verksamheter och organisationer upprätta en lista med alla dokument som påverkar. Det ställs också krav på att verksamheten utför egenkontroller i form av exempelvis efterlevnadskontroller för att säkerställa att de lever upp till gällande lagar och krav. Detta ska dokumenteras, utvärderas och finnas till hands för att visa upp vid en revision för ISO. I revisionen säkerställs det att verksamheten eller organisationen uppfyller alla de krav som standarden innehåller.