ISO-certifiering

Testa gratis här!

Om ISO-certifiering

ISO certifiering innebär efterlevnad utav ett regelverk som kallas en standard inom ett specifikt område som är utarbetat utav ISO (International Organization for Standardization). ISO är ett internationellt standardiseringsorgan som började sin verksamhet i 1947 och som idag används utav företag och organisationer i stort sett i alla länder i världen.

Att bli certifierad inom en standard är ett företags bevis på att de efterlever de krav som ställs i en standard. Det finns en del krav som genomsyrar alla standarder, såsom kravet på att arbetet i verksamheten ska systematiseras genom organisering och planering utav dess aktiviteter och att det löpande ska göras utvärderingar på hur det går med efterlevnaden och hur arbetet förbättras.

Målet är att företaget ständigt ska förbättra sin verksamhet och säkerställa att de verkligen följer alla de lagar och krav som de har skyldighet att efterleva. Företag är även själva ansvariga för att känna till vilka lagar som berör dem och att hålla sig uppdaterade när det kommer ändringar i lagstiftningen. De ska även se till att de efterlever andra krav från t.ex. deras samarbetspartners och deras egna styrdokument. För att kunna ha koll på alla dessa olika krav ska ISO certifierade företag och organisationer upprätta en laglista med alla de dokument som påverkar dem. Det ställs även krav på att verksamheten utför egenkontroller i form utav t.ex. lagefterlevnadskontroller för att säkerställa att de lever upp till gällande lagar och krav. Detta ska dokumenteras, utvärderas och kunna visas upp vid en revision. I revisionen säkerställs att företaget eller organisationen verkligen uppfyller alla kraven som standarden innehåller. Vill ett företag ISO certifieras så räcker det inte med att anlita en extern konsult som överser lagar och krav åt verksamheten, utan det är förpliktigande att involvera medarbetarna i verksamheten så att de har förståelse och kunskap om dess lagefterlevnad.