Sommarförfattningar - ett urval nya författningar i halvårsskiftet 2019

Av: Notisum 2019-07-06

 

 


 • Begränsad strejkrätt - utökad fredsplikt på arbetsplatser med kollektivavtal och vid rättstvister
  (2019-08-01)

  Strejkrätten begränsas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal. För att en arbetstagare ska få delta i en stridsåtgärd/strejk mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste syftet vara att uppnå ett kollektivavtal och arbetstagarorganisationen måste ha förhandlat med arbetsgivaren om sina krav. Även fredsplikten vid rättstvister utökas. Det ska inte vara tillåtet för en arbetsgivare eller en arbetstagare att ta till stridsåtgärder för att utöva påtryckningar i en rättstvist.

  Lag (2019:503) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

 • Åldersgräns för att köra vattenskoter
  (2019-06-01)

  En vattenskoter får nu bara framföras av den som har fyllt femton år. Tidigare fanns ingen åldersgräns i Sverige för att köra vattenskoter. Möjlighet att få dispens för tävlingsverksamhet kommer att finnas.

  Förordning (2019:209) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

 • Screening för livmoderhalscancer blir avgiftsfritt i hela landet
  (2019-07-01)

  Alla kvinnor får möjlighet att genomgå screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning utan att behöva betala en avgift till landstinget.

  Förordning (2019:313) om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning

 • Alkoglass regleras som alkoholdrycker
  (2019-07-01)

  Glass med alkohol i, alkoglass, får framöver endast säljas av Systembolaget. I laglig mening är det att betrakta som ett ”alkoholdrycksliknande preparat” och kommer därmed regleras som alkoholdrycker.

  Lag (2019:345) om ändring i alkohollagen (2010:1622)

 • Större frihet att bygga altaner
  (2019-07-01)

  Det införs ett undantag i PBL från kravet på bygglov för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus under vissa förutsättningar. Altanen får inte sticka ut mer än 3,6 meter från bostadshuset. Den får heller inte vara högre än 1,8 meter och får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Mindre altaner, som inte omfattas av krav på bygglov, får strida mot detaljplanen i området. Se även SFS 2019:413 (PBF) som innebär att sådana altaner som omfattas av undantagsreglerna om bygglov inte heller behöver anmälas.

  Lag (2019:412) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

  Förordning (2019:413) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

 • Förbud mot att röka på uteserveringar och företagare måste söka tillstånd hos kommunen för att få sälja tobak
  (2019-07-01)

  Det är nu slutrökt (gäller även e-cigaretter och vattenpipor) på alla landets uteserveringar. Inte heller på busshållplatser, entréer, perronger och lekparker är det numera tillåtet att röka. Och företagare måste söka tillstånd hos kommunen för att få sälja tobak. De företagare som anmälde att de sålde tobak innan den nya lagen började gälla har fram till den 1 november 2019 på sig att ansöka om tobakstillstånd. Några sanktionsmöjligheter mot privatpersoner som bryter mot rökförbudet finns inte men den som äger eller disponerar det rökfria området har rätt att avvisa den som röker. Kommunerna ansvarar tillsammans med polismyndigheten för att kontrollera så att tobakslagens regler följs. Folkhälsomyndigheten har övergripande ansvar.

  Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

  Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

 • Förbudet mot att fotografera i rättssalen utvidgas så att det även gäller fotografering in i rättssalen
  (2019-07-01)

  Sedan tidigare har det varit förbjudet att fotografera inne i rättssalen. Nu får man inte längre fotografera in i en rättssal eller ha elektronisk utrustning som kan störa ordningen. Något som framför allt påverkar journalisters arbetssätt. All elektronisk utrustning ska vara avstängd och undanstoppad i rättssalen. Rättens ordförande har möjlighet att göra undantag från förbudet men domstolen kan inte besluta om ett generellt undantag för journalister utan beslut fattas inför varje förhandling.

  Lag (2019:298) om ändring i rättegångsbalken (1942:740)

 • Föräldrapenning för fler familjekonstellationer
  (2019-07-01)

  Om man är förälder och har en sambo kan hen numera ta ut föräldradagar på samma sätt som en förälder. Detta gäller även om de inte är gifta och inte har eller har haft några barn tillsammans.

  Lag (2018:1952) om ändring i socialförsäkringsbalken (2010:110)

  Lag (2018:1953) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

 • Fritidspedagoger behöver legitimation för att bedriva undervisning
  (2019-07-01)

  Från och med den 1 juli 2019 måste den som undervisar, och har ansvar för undervisning, på fritidshem ha lärarlegitimation. Tidigare har lärare i fritidshem inte behövt en lärarlegitimation såsom lärare i skolan behövt.

  Lag (2018:1303) om ändring i skollagen (2010:800)

 • Strängare sanktioner mot otillåtna avfallstransporter
  (2019-08-01)

  Den illegala avfallsexporten skadar miljön och människors hälsa eftersom de mottagande länderna ofta saknar kapacitet att ta hand om avfallet på ett säkert sätt. Brottet otillåten avfallstransport kräver inte längre att en export har skett. Straffansvaret omfattar nu den som med uppsåt eller av oaktsamhet anordnar eller genomför en transport av avfall som är avsedd att gå från EU till ett land eller territorium utanför EU. Ändringen innebär också att brottet ska anses vara fullbordat på ett tidigare stadium. Det införs en särskild brottsrubricering för grova fall av otillåten avfallstransport med en strängare straffskala.

  Lag (2019:496) om ändring i miljöbalken (1998:808)

 • Skattereduktion för privatpersoners gåvor till ideell verksamhet återinförs
  (2019-08-01)

  Nu återinförs skattereduktionen för privatpersoners gåvor till ideell verksamhet. En förutsättning för skattereduktionen är att gåvorna består av pengar och lämnas till på förhand godkända gåvomottagare. Ytterligare förutsättningar är att gåvorna uppgår till minst 200 kronor per gåva och sammanlagt minst 2 000 kronor per beskattningsår. Maximal skattereduktion är 1 500 kronor per person och år. Skatteverket prövar frågan om godkännande som gåvomottagare efter ansökan.

  Lag (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

  Förordning (2019:456) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

 • Avskaffad särskild löneskatt för äldre
  (2019-07-01)

  Genom ändringen avskaffas den särskilda löneskatten om 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Löneskatten avskaffas även på inkomst av bl.a. aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.

  Lag (2019:326) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

 • Ny gemensam lag om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationen
  (2019-06-01)

  De internationellt privat- och processrättsliga reglerna om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer samlas i en ny gemensam lag som ersätter tidigare regler på området. Reglerna handlar bl.a. om var och enligt vilken lag en bodelning ska göras vid ett dödsfall eller en separation.

  Lag (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

 • Ommärkning av behållare som innehåller kemiska produkter till röd-vit CLP-märkning
  (2019-06-01)

  Behållare och rörledningar som innehåller kemiska riskkällor ska numera ha en röd-vit märkning som är anpassad till det nya världsomspännande märkningssystemet CLP. Även skyltar som varnar för kemiska risker ska ha de nya symbolerna (faropiktogram med vit bakgrund och röd ram). De gamla gul-svarta varningsskyltarna får användas för redan inköpta behållare som är märkta enligt KIFS 2005:7 och behöver inte märkas om förrän 1 juni 2019. Den 1 juni 2019 behöver en behållare som vid inköpet var märkt enligt de tidigare reglerna i KIFS 2005:7 märkas om så att den följer kravet i 19 § AFS 2011:19 med bl.a. faropiktogram.

  AFS 2011:19 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker

 • Högkostnadskrediter måste varningsmärkas
  (2019-07-01)

  Nu ställs nya krav på kreditgivarna som erbjuder snabblån klassade som högkostnadskrediter. Marknadsföring av sådana krediter måste innehålla en varningstriangel och texten:
  ”Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se”

  KOVFS 2019:1 Konsumentverkets föreskrifter om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter

 • Tiggeriförbuden sprider sig
  Fler och fler kommuner antar kommunala ordningsföreskrifter som begränsar rätten att samla in pengar och att tigga (”passiv insamling av pengar”). Hittills har följande kommuner lyckats genomföra tiggeriförbuden:

  Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vellinge kommun

  Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun

  Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bromöllas kommun