Nya Avfallsförordningen (SFS 2020:614)

Av: Notisum 2020-08-20

Ny Avfallsförordning (2020:614) trädde i kraft 1 augusti 2020 och ersätter Avfallsförordningen (2011:927)

Sammanfattning

Avfallsförordning (2020:614) träder i kraft 1 augusti 2020. Förordningens innehåll är en anpassning till EU:s reviderade direktiv för avfall. Grundläggande bestämmelser om avfall och producentansvar finns i 15 kap. miljöbalken (MB), myndighetsföreskrifter som kompletterar förordningen utfärdas av bl.a. Naturvårdsverket.

Den stora skillnaden mellan nya och gamla avfallsförordningen är att den nya avfallsförordningen är kapitelindelad och att kommuner, företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt elektroniskt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna bara funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet. En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla 2020-08-01 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Fr.o.m. den 1 november 2020 ska dessa verksamheter dessutom börja rapportera in antecknade uppgifter till det nya elektroniska avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Ungefär 1 miljon företag och verksamheter berörs av förändringarna - oavsett vilken verksamhet som bedrivs lämnar nästan alla ifrån sig någon form av farligt avfall t.ex. elektronik, lysrör och olika kemikalier.

- Farligt avfall är sådant avfall som i bilaga 3 beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*).

- Uttrycket hushållsavfall rensas bort och ersätts av "kommunalt avfall".

Avfallsförordningen innehåller flera olika regler om hantering av avfall för den som är verksamhetsutövare, t.ex. tillstånds- och anmälningsplikt för yrkesmässig transport av avfall samt skyldighet att lämna uppgifter om avfall och avfallshantering. För att ett avfall som genomgått en återvinningsprocedur ska upphöra att vara avfall krävs att vissa villkor är uppfyllda (se SFS 2020:601). Enligt avfallsförordningen måste det finnas transportdokument med uppgifter om avsändare, mottagare och avfallsslag och avfallsmängd (6 kap. 19 §).

 

Viktiga paragrafer:

 • 3 kap. 12 §: Brännbart avfall ska förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall
 • 3 kap 1 §: Alla kommuner ska erbjuda system för separat insamling av hushållens matavfall senast år 2021.
 • 3 kap 2, 3, 5, 12 §§: Man ska sortera ut förpackningsavfall, returpapper, elavfall, brännbart avfall och tidningar och lämna till rätt ställe
 • 3 kap. 4 §: Fastighetsägare är skyldiga att underlätta insamling av förpackningsavfall och returpapper
 • 3 kap 10 §: Bygg- och rivningsavfall ska sorteras ut och förvaras skilt i olika avfallsslag
 • 3 kap. 19 §: Förbud mot förbränning av separat insamlat avfall
 • 4 kap. 10 §: Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut.
 • 5 kap.: Tillståndsplikt för transport av avfall
 • 5 kap.: Anmälningsplikt för transport av avfall (vart 5:e år)
 • 5 kap. 18 §: Kontroll när avfall lämnas till någon annan
 • 6 kap: Anteckningsskyldighet för bl.a. avfallsproducenter
 • 6 kap. 6 §: Anteckningarna ska sparas i minst tre år eller tolv månader
 • 6 kap. 9 §: Naturvårdsverket ska föra ett elektroniskt register över uppgifter om farligt avfall (avfallsregister)
 • 6 kap. 11 §: Den som är anteckningsskyldig ska lämna de uppgifter om farligt avfall som antecknats enligt 1–5 §§ till avfallsregistret. Uppgifterna ska lämnas elektroniskt
 • 6 kap. 19 §: Transportdokument för farligt avfall
 • 7 kap 1 §: Kommuner ska senast 30 juni varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur många kilo avfall som samlats in.

 
Tillsyn, avgifter och straff:

 • Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13).
 • Bestämmelser om avgifter finns i 27 kap. miljöbalken och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 • Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.
 • Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

 

För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar t.ex. i:

 • Förordning (2013:253) om förbränning av avfall,
 • Förordning (2001:512) om deponering av avfall,
 • Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier och
 • Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar,
 • Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper.


Kompletterande myndighetsföreskrifter om avfall meddelas dessutom av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Socialstyrelsen och Försvarsmakten inom respektive myndighets ansvarsområde.

 

Övergångsbestämmelser:

 • Bestämmelsen i 3 kap. 1 § tillämpas första gången i fråga om avfall som samlas in efter utgången av december 2020.
 • Bestämmelsen i 3 kap. 2 § tillämpas första gången i fråga om förpackningsavfall som uppkommer efter utgången av december 2020.
 • Bestämmelsen i 3 kap. 3 § tillämpas första gången i fråga om returpapper som uppkommer efter utgången av december 2021.
 • Bestämmelserna i 6 kap. 9–16 §§ tillämpas första gången i fråga om uppgifter om farligt avfall som antecknats efter den 31 oktober 2020.
 • Bestämmelserna i 7 kap. 1–4 §§ tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2021.